DATA: 10 czerwca 2024 r.

MIEJSCE: on-line

GODZINA: 10:00-13:00

GOSPODARKA ODPADAMI

Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku,

delikty administracyjne i kontrole podmiotów korzystających ze środowiska

szkolenie online

Aktualnie obowiązujące regulacje Kodeksu karnego przewidują surowe sankcje, a ustawa o odpadach zawiera szeroki katalog kar pieniężnych i niepieniężnych w przypadku stwierdzenia naruszeń w prowadzonej przez podmiot działalności dotyczącej gospodarki odpadami.

W skrajnym przypadku, za nielegalne składowanie, unieszkodliwianie, przetwarzanie czy transport odpadów, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu, może grozić do 10 lat więzienia – przewiduje ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. Przepisy zakładają też m.in., że sąd wobec sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku będzie musiał orzec nawiązkę w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł.


Zaostrzenie przepisów w zakresie zwalczania przestępczości środowiskowej oraz wzmożone czynności kontrolne w obszarze gospodarki odpadowej dotyczą każdego przedsiębiorcy z tej branży. W obliczu szerokich kompetencji i narzędzi, jakimi dysponuje Inspekcja Ochrony Środowiska, a także rozbudowanych struktur sankcyjnych, określonych w ustawie o odpadach oraz w Kodeksie karnym niezbędne w aktualnym prowadzeniu biznesu jest nabycie i poszerzenie wiedzy na temat kontroli, praw i obowiązków zarówno podmiotu kontrolowanego, jak i kontrolerów a także podniesienie świadomości w zakresie konsekwencji braku dbałości o przestrzeganie prawa. Wszystkie te zagadnienia zostaną omówione podczas szkolenia online, które odbędzie się 10 czerwca 2023:

Zobacz program szkolenia i zarejestruj się

Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku,delikty administracyjne i kontrole

To tylko wybrane zagadnienia

jakie zostaną omówione podczas szkolenia

 • Jakie są aktualnie obowiązujące regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami i wynikające z nich obowiązki podlegające odpowiedzialności karnej lub administracyjnej?
 • Jakie są obowiązki gospodarującego odpadami, podlegające kontroli organów ochrony środowiska i Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z przepisów prawa (m.in. ustawy Prawo przedsiębiorców, ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska)?
 • Kiedy organ kontroli może wszcząć kontrolę?
 • Jakie są uprawnienia organów kontrolnych, obowiązki kontrolowanych, etapy kontroli, działania kontrolne i pokontrolne? Czy i w jakich sytuacjach kontrolowanemu przysługuje sprzeciw od kontroli?
 • Na co zwrócić uwagę, by nie stać się elementem nielegalnego obrotu odpadami?
 • Kiedy jest możliwe wstrzymanie działalności w zakładzie?
 • Jakie są aktualne regulacje prawne dotyczące konsekwencji związanych w wykroczeniami i przestępstwami przeciwko środowisku?
 • Jakie grożą sankcje w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów prawa i wynikających z nich obowiązków (sankcja karna a sankcja administracyjna; sankcje pieniężne i niepieniężne – co dalej?)
 • Jakie czyny mogą być uznane za przestępstwo zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem karnym?

W trakcie szkolenia ekspert udzieli odpowiedzi na najczęściej zadane pytania dotyczące praw i obowiązków organów kontrolnych oraz podmiotów kontrolowanych - w tym m.in.:

 • kiedy organ kontroli może wszcząć kontrolę?
 • czy przysługuje mi sprzeciw od kontroli?
 • jakie są konsekwencje niewpuszczenia kontrolującego na teren zakładu?
 • na co zwrócić uwagę, by nie stać się elementem nielegalnego obrotu odpadami?
 • jakie są uprawnienia kontrolne organów prowadzących kontrole?
 • kiedy jest możliwe wstrzymanie działalności w zakładzie?
POZNAJ PRELEGENTA

Do udziału w szkoleniu

zapraszamy m. in.:

 • przetwarzających odpady,
 • wytwórców odpadów (mile widziani również mali i średni przedsiębiorcy),
 • wszystkich zainteresowanych poszerzeniem lub uzupełnieniem wiedzy w zakresie praw i obowiązków podmiotu gospodarującego odpady, podlegających kontroli i sankcjom,
 • przedsiębiorców i osoby fizyczne planujące działalność w gospodarce odpadami.

Po szkoleniu Uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • dostęp do nagrania ze szkolenia
 • zaświadczenia udziału w warsztatach

Zdobyta podczas webinarium wiedza

pomoże Państwu w:

 • uporządkowaniu i poszerzeniu informacji w zakresie praw i obowiązków podmiotów jako kontrolowanych oraz organów kontrolnych,
 • spokojnym i sprawnym odbyciu kontroli,
 • podniesieniu świadomości na temat grożących sankcji w przypadku stwierdzenia naruszeń i prowadzeniu działalności w taki sposób, by do naruszeń nie doszło.

Program szkolenia

 • organy uprawnione do kontroli w zakresie gospodarki odpadami,
 • prawa i obowiązki organów kontrolnych oraz podmiotów kontrolowanych wynikające z przepisów prawa,
 • etapy kontroli – co należy wiedzieć

4. Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa oraz delikty administracyjne:

 • jakie są konsekwencje w przypadku stwierdzenia naruszeń w zależności od ich rodzaju i stopnia zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska (sankcje pieniężne i niepieniężne – i co dalej?)
 • na co zwrócić uwagę, by obrót odpadami nie okazał się nielegalny (mechanizmy gospodarki odpadami skutkującej naruszeniami prawa i ich konsekwencje – na przykładach rodzajów odpadów)

1. Wprowadzenie: Wykroczenia, przestępstwa i delikty administracyjne


2. Aktualnie obowiązujące regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami i wynikające z nich obowiązki podlegające odpowiedzialności karnej lub administracyjnej


3. Organy kontrolujące i ich uprawnienia (jak przygotować się do kontroli):

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami, doktor nauk o rolnictwie i ogrodnictwie – oraz certyfikowany audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego.


Zajmuje się zawodowo zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska, a w szczególności gospodarką odpadami, posiada ponad 10-letnie doświadczenie jako pracownik Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie kontroli przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki odpadami przez podmioty korzystające ze środowiska.


Prowadziła prelekcje w trakcie konferencji branżowych poświęconych problemom w gospodarce odpadami, a także szkolenia inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska, podmiotów korzystających ze środowiska, a także funkcjonariuszy Policji, sędziów i prokuratorów. Autorka raportów, zestawień i publikacji o tematyce gospodarki odpadami i problemów w niej występujących, w tym działań naruszających prawo i nielegalnych praktyk.

Szkolenie poprowadzi dr inż. Anna Popławska

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • dostęp do nagrania ze szkolenia
 • zaświadczenia udziału w warsztatach

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma:

ZAREJESTRUJ SIĘ

Koszt udziału w webinarium

399 zł netto + VAT

490,77 zł brutto

REJESTRACJA

Szkolenie on-line krok po kroku

Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (dzień przed wydarzeniem)

Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

W czasie szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań poprzez czat

Odpowiedzi udzielane będą podczas przerw

Fakturda pro-forma za udział w szkoleniu zostanie przesłana po dokonaniu rejestracji

DATA: 10 czerwca 2024r.

MIEJSCE: on-line

GODZINA: 10:00-13:00

Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku,

delikty administracyjne i kontrole

szkolenie online

Koszt udziału w webinarium

399 zł netto + VAT

490,77 zł brutto

REJESTRACJA

Ekspert w dziedzinie gospodarki odpadami oraz certyfikowany audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego. Z wykształcenia i zawodowo związana z ochroną środowiska.


Jako pracownik Inspekcji Ochrony Środowiska posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarki odpadami, w tym kontroli przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki odpadami przez podmioty korzystające ze środowiska.


Prowadziła prelekcje w trakcie konferencji branżowych poświęconych problemom w gospodarce odpadami, a także zajęcia w ramach szkoleń między innymi dla funkcjonariuszy Policji, sędziów i prokuratorów, których celem było wypracowanie sposobu współpracy organów ochrony środowiska z organami ścigania i dostarczenie wiedzy z obszaru gospodarki odpadami.

Autorka raportów, zestawień i publikacji o tematyce gospodarki odpadami i problemów w niej występujących, w tym działań naruszających prawo i nielegalnych praktyk.

Szkolenie poprowadzi dr inż. Anna Popławska

Nie możesz wziąć osobistego udziału w szkoleniu?

Zgłoś się, a udostępnimy Ci zapis wideo warsztatów wraz z aktualnymi materiałami szkoleniowymi i zaświadczeniem udziału.


Kontakt: m.lukaszewicz@abrys.pl

Icon

Kontakt w sprawie szkolenia

Małgorzata Łukaszewicz

tel. +48 728 971 203

e-mail: m.lukaszewicz@abrys.pl

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807